Komisije i radna tela

Odbor za imenovanje

Odbor za imenovanje ima predsednika i 6 članova.
Odbor za imenovanje predlaže imenovanje i razrešenje članova upravnih i nadzornih odbora ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač grad; školskih odbora; predlaže postavljenje i razrešenje direktora ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač grad i predlaže lica u organe republičkih ustanova na teritoriji grada.

Predsednik i članovi:

 • Ivan Jovanović, predsednik
 • Prof. dr Zoran Perišić
 • Aleksandra Božanić
 • Aleksandar Milosavljević
 • Lidija Živanović
 • Igor Jovanić
 • Mirjana Lapajne

Odbor za mandatno imunitetska pitanja

Odbor za mandatno – imunitetska pitanja ima predsednika i 4 članova.
Odbor za mandatno – imunitetska pitanja utvrđuje da li su podaci iz uverenja za odbornike saglasni sa podacima iz rešenja Gradske izborne komisije o dodeli mandata odbornicima čiji mandati nisu potvrđeni na konstitutivnoj sednici; stara se o zaštiti imunitetskih prava odbornika, propisuje sadržinu, oblik, način izdavanja i vođenja evidencije odborničkih legitimacija.

Predsednik i članovi:

 • Mr Rade Rajković, predsednik
 • Mima Živković
 • Ivan Krstić
 • Uroš Vukanović
 • Zoran Janković

Odbor za administrativna pitanja

Odbor za administrativna pitanja ima predsednika i 5 članova.
Odbor za administrativna pitanja priprema i donosi akte kojima se uređuju pitanja ostvarivanja prava i dužnosti odbornika; predlaže način finansiranja rada odborničkih grupa, predlaže visinu odborničke naknade, naknade prevoza i izgubljene zarade odbornicima; način dodele i korišćenja prostorija za rad odbornika; donosi opšte i pojedinačne akte iz oblasti ostvarivanja prava u vezi sa radom i radnim odnosima lica koje bira i postavlja Skupština grada.

Predsednik i članovi:

 • Nikola Ilić, predsednik
 • Miljana Kostić
 • Marko Ljubenović
 • Ivana Cvetković
 • Vuk Popović
 • Milena Kostadinović

Savet za mlade

Savet za mlade ima predsednika i 14 članova.
Savet za mlade daje mišljenje o pitanjima od značaja za mlade i o njima obaveštava organe grada, inicira i učestvuje u izradi lokalne omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, povećanja zaposlenosti, zdravstva, kulture, ravnopravnosti polova, sprečavanju nasilja i kriminaliteta, drugim oblastima od značaja za mlade, podstiče saradnju između grada i omladinskih organizacija i udruženja i daje podršku realizaciji njihovih aktivnosti, daje mišljenje o predlozima projekata od značaja za mlade koji se delimično ili potpuno finansiraju iz budžeta grada i prati njihovo ostvarivanje.

Predsednik i članovi:

 • Milutin Jevtić, predsednik
 • Nikola B. Marković
 • Nikola Đorđević
 • Nikola D. Marković
 • Andrijana Janković
 • Saška Spasić
 • Mladen Pavlović
 • Tijana Radivojević
 • Aleksandra Jovanović
 • Nenad Radisavljević
 • Nikola Petković
 • Marija Đorđević
 • Aleksandra Dejanović
 • Lazar Petrović
 • Miljan Marjanović

Komisija za praćenje primene etičkog kodeksa

Komisija za praćenje primene etičkog kodeksa ima predsednika i 10 članova.
Komisija za praćenje primene etičkog kodeksa prati primenu odredaba etičkog kodeksa, daje savete i mišljenja, predlaže mere u vezi sa primenom etičkog kodeksa, promoviše primenu etičkog kodeksa, pruža savete i mišljenja funkcionerima, građanima, medijima, organima i organizacijama u vezi sa primenom etičkog kodeksa.

Predsednik i članovi:

 • Danijela Savić, predsednik
 • Slađana Petrović
 • Nina Ranđelović
 • Marija Krstić
 • Aleksandra Pejčić
 • Milena Savić Mitić
 • Ninoslav Ćirić
 • Filip Rajković
 • Nikola Ljubisavljević
 • Zorica Tadić Milošević
 • Dejan Dejanović

Komisija za nazive delova naseljenih mesta i nazive ulica

Komisija za nazive delova naseljenih mesta i nazive ulica ima predsednika i 10 članova.
Komisija za nazive delova naseljenih mesta i nazive ulica predlaže nazive ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih naseljenih mesta na teritoriji grada.

Predsednik i članovi:

 • Milan Radivojević, predsednik
 • Dragan Aranđelović
 • Ivana Radisavljević
 • Nataša Živanović
 • Jasmina Vujačić
 • Stefan Pešić
 • Nataša Nešić Tošić
 • mr Bojana Simović
 • Nebojša Đorđević
 • Mladen Stankov
 • Desimir Momčilović

Komisija za socijalna pitanja

Komisija za socijalna pitanja ima predsednika i 10 članova.
Komisija za socijalna pitanja razmatra pitanja iz oblasti socijalne zaštite, predlaže mere i aktivnosti koje imaju za cilj rešavanje socijalnih problema građana i porodica na teritoriji grada.

Predsednik i članovi:

 • Danijela Krstić, predsednik
 • Boban Savić
 • Aleksandar Denić
 • Igor Vasić
 • Jovana Stanković
 • Miljana Pantović Krstić
 • prof. dr Igor Novaković
 • Mira Tanasijević
 • Dejan Jovanović
 • Elizabeta Nedeljković
 • Vojkan Živković

Komisija za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti

Komisija za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti ima predsednika i 10 članova.
Komisija za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti prati ostvarivanje ravnopravnosti polova, predlaže aktivnosti i preduzimanje mera, posebno onih kojima se ostvaruje politika jednakih mogućnosti na nivou grada.

Predsednik i članovi:

 • prof. dr Mile Ilić, predsednik
 • Jelena Dervišević
 • Andrija Stanković
 • Ivan Lakićević
 • Jelena Aleksić
 • Marko Nešić
 • Milan Mitić
 • Milan Stojanović
 • Dragica Krstić
 • Jovana Lazić
 • Marija Stanković

Korisnički savet javnih službi

Korisnički savet javnih službi ima predsednika i 10 članova.
Korisnički savet javnih službi razmatra planove, programe i izveštaje javnih službi i o svom stavu obaveštava Skupštinu grada i javnost, razmatra ostvareni nivo kvaliteta i obima usluga javnih službi, kao i cene komunalnih proizvoda i usluga, odnosno visinu naknade za usluge javnih službi.

Predsednik i članovi:

 • Dragan Đorđević, predsednik
 • Ivana Jović
 • Ivana Stojanović
 • Ivica Ranđelović
 • Bojan Dobrenović
 • Marija Janković
 • Bogoljub Ivković
 • dr Nenad Hafner
 • Ivo Cvijović
 • Nikola Marinković
 • Zoran Maslaković

Komisija za stanovništvo, porodicu i decu

Komisija za stanovništvo, porodicu i decu ima predsednika i 10 članova.
Komisija za stanovništvo, porodicu i decu prati ostvarivanje, zaštitu i unapređenje položaja porodice, predlaže mere za ostvarivanje populacione politike i afirmacije porodice, roditeljstva i društvenih ciljeva vezanih za reprodukciju stanovništva i poboljšanje zaštite prava deteta.

Predsednik i članovi:

 • Tihomir Perić, predsednik
 • Ilija Veljković
 • Milan Ranđelović
 • Marko Mitić
 • Dragoslav Radojičić
 • Zorica Pantić
 • Aleksandar Tošić
 • Marija Divović
 • dr Suzana Radovanović
 • Stevan Milojev
 • Ivana Živadinović

Komisija za zaštitu životne sredine

Komisija za zaštitu životne sredine ima predsednika i 10 članova.
Komisija za zaštitu životne sredine razmatra pitanja vezana za zaštitu životne sredine Grada Niša, i to: zaštitu prirode i prirodnih dobara, zaštitu od buke, zaštitu vazduha od zagađenja, razmatra mogućnosti razvoja ekološke svesti i podizanja nivoa kvaliteta života stanovništva, prati aktivnosti na sprečavanju nastajanja i otklanjanja štetnih posledica koje ugrožavaju životnu sredinu i prati realizaciju srednjoročnih i kratkoročnih programa Grada Niša u oblasti zaštite životne sredine.

Predsednik i članovi:

 • Miodrag Stanković, predsednik
 • David Jovanović
 • Jelena Đorđević
 • Radovan Kostadinović
 • Milan Vladimirov
 • Milica Selkić
 • Aleksandar Perić
 • prof. dr Vidojko Đorđević
 • Dragana Nedeljković
 • Nikola Stoičkov

Zaključak Komisije za zaštitu životne sredine, sa sednice održane 25.1.2023.

Dopisi upućeni nadležnim institucijama, na osnovu Zaključka Komisije za zaštitu životne sredine, od 25.1.2023.

Savet za pitanja starenja i starosti

Savet za pitanja starosti i starenja ima predsednika i 10 članova.
Savet za pitanja starosti i starenja razmatra pitanja starenja, društvenog i ekonomskog položaja starih lica, mogućnosti korišćenja njihovih radnih i stvaralačkih potenicijala i učešća u razvoju grada, privrednom i javnom životu, a sve u cilju poboljšanja položaja starijih osoba, ostvarivanja njihovih ljudskih prava, razvijanja međugeneracijske solidarnosti, suzbijanja diskriminacije i smanjenja siromaštva starih, unapređenja zdravstvene i socijalne zaštite starih i obezbeđivanja pomoći porodicama koje brinu o svojim ostarelim članovima.

Predsednik i članovi:

 • Milun Milojković, predsednik
 • Aleksandar Milić
 • Gordana Vasić
 • Gorica Stanković
 • Ljiljana Jušković
 • Danka Ranđelović
 • Jelica Radenković
 • Valentina Veljić
 • Miroljub Binić
 • Marina Veličković
 • Bratislav Stanković

Komisija za verska pitanja

Predsednik i članovi:

 • Uroš Radulović, predsednik
 • Anđela Petrović
 • Marko Stojanović
 • Dejan Rajković
 • Jasmina Gocić

Komisija za praćenje projekata pogranične saradnje gradskih opština i ostalih pravnih lica čiji je osnivač grad Niš

Predsednik i članovi:

 • Miloš Stojiljković, predsednik
 • Maja Stojanović
 • Slobodan Milosavljević
 • Vladimir Lazarević
 • Peđa Dimitrijević