Комисије и радна тела

Одбор за именовање

Одбор за именовање има председника и 6 чланова.
Одбор за именовање предлаже именовање и разрешење чланова управних и надзорних одбора установа и других организација чији је оснивач град; школских одбора; предлаже постављење и разрешење директора установа и других организација чији је оснивач град и предлаже лица у органе републичких установа на територији града.

Председник и чланови:

 • Иван Јовановић, председник
 • Проф. др Зоран Перишић
 • Александра Божанић
 • Александар Милосављевић
 • Лидија Живановић
 • Игор Јованић
 • Мирјана Лапајне

Одбор за мандатно имунитетска питања

Одбор за мандатно – имунитетска питања има председника и 4 чланова.
Одбор за мандатно – имунитетска питања утврђује да ли су подаци из уверења за одборнике сагласни са подацима из решења Градске изборне комисије о додели мандата одборницима чији мандати нису потврђени на конститутивној седници; стара се о заштити имунитетских права одборника, прописује садржину, облик, начин издавања и вођења евиденције одборничких легитимација.

Председник и чланови:

 • Мр Раде Рајковић, председник
 • Мима Живковић
 • Иван Крстић
 • Урош Вукановић
 • Зоран Јанковић

Одбор за административна питања

Одбор за административна питања има председника и 5 чланова.
Одбор за административна питања припрема и доноси акте којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника; предлаже начин финансирања рада одборничких група, предлаже висину одборничке накнаде, накнаде превоза и изгубљене зараде одборницима; начин доделе и коришћења просторија за рад одборника; доноси опште и појединачне акте из области остваривања права у вези са радом и радним односима лица које бира и поставља Скупштина града.

Председник и чланови:

 • Никола Илић, председник
 • Миљана Костић
 • Марко Љубеновић
 • Ивана Цветковић
 • Вук Поповић
 • Милена Костадиновић

Савет за младе

Савет за младе има председника и 14 чланова.
Савет за младе даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе града, иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, повећања запослености, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, другим областима од значаја за младе, подстиче сарадњу између града и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности, даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета града и прати њихово остваривање.

Председник и чланови:

 • Милутин Јевтић, председник
 • Никола Б. Марковић
 • Никола Ђорђевић
 • Никола Д. Марковић
 • Андријана Јанковић
 • Сашка Спасић
 • Младен Павловић
 • Тијана Радивојевић
 • Александра Јовановић
 • Ненад Радисављевић
 • Никола Петковић
 • Марија Ђорђевић
 • Александра Дејановић
 • Лазар Петровић
 • Миљан Марјановић

Комисија за праћење примене етичког кодекса

Комисија за праћење примене етичког кодекса има председника и 10 чланова.
Комисија за праћење примене етичког кодекса прати примену одредаба етичког кодекса, даје савете и мишљења, предлаже мере у вези са применом етичког кодекса, промовише примену етичког кодекса, пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, медијима, органима и организацијама у вези са применом етичког кодекса.

Председник и чланови:

 • Данијела Савић, председник
 • Слађана Петровић
 • Нина Ранђеловић
 • Марија Крстић
 • Александра Пејчић
 • Милена Савић Митић
 • Нинослав Ћирић
 • Филип Рајковић
 • Никола Љубисављевић
 • Зорица Тадић Милошевић
 • Дејан Дејановић

Комисија за називе делова насељених места и називе улица

Koмисија за називе делова насељених места и називе улица има председника и 10 чланова.
Koмисија за називе делова насељених места и називе улица предлаже називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других насељених места на територији града.

Председник и чланови:

 • Милан Радивојевић, председник
 • Драган Аранђеловић
 • Ивана Радисављевић
 • Наташа Живановић
 • Јасмина Вујачић
 • Стефан Пешић
 • Наташа Нешић Тошић
 • мр Бојана Симовић
 • Небојша Ђорђевић
 • Младен Станков
 • Десимир Момчиловић

Комисија за социјална питања

Комисија за социјална питања има председника и 10 чланова.
Комисија за социјална питања разматра питања из области социјалне заштите, предлаже мере и активности које имају за циљ решавање социјалних проблема грађана и породица на територији града.

Председник и чланови:

 • Данијела Крстић, председник
 • Бобан Савић
 • Александар Денић
 • Игор Васић
 • Јована Станковић
 • Миљана Пантовић Крстић
 • проф. др Игор Новаковић
 • Мира Танасијевић
 • Дејан Јовановић
 • Елизабета Недељковић
 • Војкан Живковић

Комисија за родну равноправност и једнаке могућности

Комисија за родну равноправност и једнаке могућности има председника и 10 чланова.
Комисија за родну равноправност и једнаке могућности прати остваривање равноправности полова, предлаже активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу града.

Председник и чланови:

 • проф. др Миле Илић, председник
 • Јелена Дервишевић
 • Андрија Станковић
 • Иван Лакићевић
 • Јелена Алексић
 • Марко Нешић
 • Милан Митић
 • Милан Стојановић
 • Драгица Крстић
 • Јована Лазић
 • Марија Станковић

Кориснички савет јавних служби

Кориснички савет јавних служби има председника и 10 чланова.
Кориснички савет јавних служби разматра планове, програме и извештаје јавних служби и о свом ставу обавештава Скупштину града и јавност, разматра остварени ниво квалитета и обима услуга јавних служби, као и цене комуналних производа и услуга, односно висину накнаде за услуге јавних служби.

Председник и чланови:

 • Драган Ђорђевић, председник
 • Ивана Јовић
 • Ивана Стојановић
 • Ивица Ранђеловић
 • Бојан Добреновић
 • Марија Јанковић
 • Богољуб Ивковић
 • др Ненад Хафнер
 • Иво Цвијовић
 • Никола Маринковић
 • Зоран Маслаковић

Комисија за становништво, породицу и децу

Комисија за становништво, породицу и децу има председника и 10 чланова.
Комисија за становништво, породицу и децу прати остваривање, заштиту и унапређење положаја породице, предлаже мере за остваривање популационе политике и афирмације породице, родитељства и друштвених циљева везаних за репродукцију становништва и побољшање заштите права детета.

Председник и чланови:

 • Тихомир Перић, председник
 • Илија Вељковић
 • Милан Ранђеловић
 • Марко Митић
 • Драгослав Радојичић
 • Зорица Пантић
 • Александар Тошић
 • Марија Дивовић
 • др Сузана Радовановић
 • Стеван Милојев
 • Ивана Живадиновић

Комисија за заштиту животне средине

Комисија за заштиту животне средине има председника и 10 чланова.
Комисија за заштиту животне средине разматра питања везана за заштиту животне средине Града Ниша, и то: заштиту природе и природних добара, заштиту од буке, заштиту ваздуха од загађења, разматра могућности развоја еколошке свести и подизања нивоа квалитета живота становништва, прати активности на спречавању настајања и отклањања штетних последица које угрожавају животну средину и прати реализацију средњорочних и краткорочних програма Града Ниша у области заштите животне средине.

Председник и чланови:

 • Миодраг Станковић, председник
 • Давид Јовановић
 • Јелена Ђорђевић
 • Радован Костадиновић
 • Милан Владимиров
 • Милица Селкић
 • Александар Перић
 • проф. др Видојко Ђорђевић
 • Драгана Недељковић
 • Никола Стоичков

Закључак Комисије за заштиту животне средине, са седнице одржане 25.1.2023.

Дописи упућени надлежним институцијама, на основу Закључка Комисије за заштиту животне средине, од 25.1.2023.

Савет за питања старења и старости

Савет за питања старости и старења има председника и 10 чланова.
Савет за питања старости и старења разматра питања старења, друштвеног и економског положаја старих лица, могућности коришћења њихових радних и стваралачких потеницијала и учешћа у развоју града, привредном и јавном животу, а све у циљу побољшања положаја старијих особа, остваривања њихових људских права, развијања међугенерацијске солидарности, сузбијања дискриминације и смањења сиромаштва старих, унапређења здравствене и социјалне заштите старих и обезбеђивања помоћи породицама које брину о својим остарелим члановимa.

Председник и чланови:

 • Милун Милојковић, председник
 • Александар Милић
 • Гордана Васић
 • Горица Станковић
 • Љиљана Јушковић
 • Данка Ранђеловић
 • Јелица Раденковић
 • Валентина Вељић
 • Мирољуб Бинић
 • Марина Величковић
 • Братислав Станковић

Комисија за верска питања

Председник и чланови:

 • Урош Радуловић, председник
 • Анђела Петровић
 • Марко Стојановић
 • Дејан Рајковић
 • Јасмина Гоцић

Комисија за праћење пројеката пограничне сарадње градских општина и осталих правних лица чији је оснивач град Ниш

Председник и чланови:

 • Милош Стојиљковић, председник
 • Маја Стојановић
 • Слободан Милосављевић
 • Владимир Лазаревић
 • Пеђа Димитријевић