RSS Ново на сајту Града Ниша

Радна тела Скупштине

ОДБОР ЗА ИМЕНОВАЊЕ

Одбор за именовање има председника и 6 чланова.

Одбор за именовање предлаже именовање и разрешење чланова управних и надзорних одбора установа и других организација чији је оснивач град; школских одбора; предлаже постављење и разрешење директора установа и других организација чији је оснивач град и предлаже лица у органе републичких установа на територији града.

Председник и чланови:

Иван Јовановић, председник
Проф. др Зоран Перишић
Александра Божанић
Александар Милосављевић
Лидија Живановић
Игор Јованић
Мирјана Лапајне

ОДБОР ЗА МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА

Одбор за мандатно – имунитетска питања има председника и 6 чланова.

Одбор за мандатно – имунитетска питања утврђује да ли су подаци из уверења за одборнике сагласни са подацима из решења Градске изборне комисије о додели мандата одборницима чији мандати нису потврђени на конститутивној седници; стара се о заштити имунитетских права одборника,  прописује садржину, облик, начин издавања и вођења евиденције одборничких легитимација.

Председник и чланови:

Мр Раде Рајковић, председник
Горан Милосављевић
Мима Живковић
Иван Крстић
Урош Вукановић
Зоран Јанковић
Душан Тодоровић

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА

Одбор за административна питања има председника и 6 чланова.

Одбор за административна питања припрема и доноси акте којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника; предлаже начин финансирања рада одборничких група, предлаже висину одборничке накнаде, накнаде превоза и изгубљене зараде одборницима; начин доделе и коришћења просторија за рад одборника; доноси опште и појединачне акте из области остваривања права у вези са радом и радним односима лица које бира и поставља Скупштина града.

Председник и чланови:

Никола Илић, председник
Миљана Костић
Марко Љубеновић
Ивана Цветковић
Вук Поповић
Милена Костадиновић

САВЕТ ЗА МЛАДЕ

Савет за младе има председника и 14 чланова.

Савет за младе даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе града, иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, повећања запослености, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета,  другим областима од значаја за младе, подстиче сарадњу између града и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности, даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета града и прати њихово остваривање.

Председник и чланови:

Милутин Јевтић, председник
Никола Б. Марковић
Никола Ђорђевић
Никола Д. Марковић
Андријана Јанковић
Сашка Спасић
Младен Павловић
Тијана Радивојевић
Александра Јовановић
Ненад Радисављевић
Никола Петковић
Марија Ђорђевић
Александра Дејановић
Лазар Петровић
Миљан Марјановић

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

Комисија за праћење примене етичког кодекса има председника и 10 чланова.

Комисија за праћење примене етичког кодекса прати примену одредаба етичког кодекса, даје савете и мишљења,  предлаже мере у вези са применом етичког кодекса, промовише примену етичког кодекса, пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, медијима, органима и организацијама у вези са применом етичког кодекса.

Председник и чланови:

Данијела Савић, председник
Саша Савић
Слађана Петровић
Нина Ранђеловић
Марија Крстић
Александра Пејчић
Милена Савић Митић
Нинослав Ћирић
Филип Рајковић
Никола Љубисављевић
Зорица Тадић Милошевић
Дејан Дејановић

КОМИСИЈА ЗА НАЗИВЕ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА И НАЗИВЕ УЛИЦА

Koмисија за називе делова насељених места и називе улица има председника и 10 чланова.

Koмисија за називе делова насељених места и називе улица предлаже називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других насељених места на територији града.

Председник и чланови:

Милан Радивојевић, председник
Драган Аранђеловић
Ивана Радисављевић
Наташа Живановић
Јасмина Вујачић
Стефан Пешић
Наташа Нешић Тошић
мр Бојана Симовић
Небојша Ђорђевић
Младен Станков
Десимир Момчиловић

КОМИСИЈА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Комисија за социјална питања има председника и 10 чланова.

Комисија за социјална питања разматра питања из области социјалне заштите, предлаже мере и активности које имају за циљ решавање социјалних проблема грађана и породица на територији града.

Председник и чланови:

Данијела Крстић, председник
Бобан Савић
Александар Денић
Игор Васић
Јована Станковић
Миљана Пантовић Крстић
проф. др Игор Новаковић
Мира Танасијевић
Дејан Јовановић
Елизабета Недељковић
Војкан Живковић

КОМИСИЈА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ И ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ

Комисија за родну равноправност и једнаке могућности има председника и 10 чланова.

Комисија за родну равноправност и једнаке могућности прати остваривање равноправности полова, предлаже активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу града.

Председник и чланови:

проф. др Миле Илић, председник
Јелена Дервишевић
Андрија Станковић
Иван Лакићевић
Јелена Алексић
Марко Нешић
Милан Митић
Милан Стојановић
Драгица Крстић
Јована Лазић
Марија Станковић

КОРИСНИЧКИ САВЕТ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Кориснички савет јавних служби има председника и 10 чланова.

Кориснички савет јавних служби разматра планове, програме и извештаје јавних служби и о свом ставу обавештава Скупштину града и јавност, разматра остварени ниво квалитета и обима услуга јавних служби, као и цене комуналних производа и услуга, односно висину накнаде за услуге јавних служби.

Председник и чланови:

Драган Ђорђевић, председник
Ивана Јовић
Ивана Стојановић
Ивица Ранђеловић
Бојан Добреновић
Марија Јанковић
Богољуб Ивковић
др Ненад Хафнер
Иво Цвијовић
Никола Маринковић
Зоран Маслаковић

КОМИСИЈА ЗА СТАНОВНИШТВО, ПОРОДИЦУ И ДЕЦУ

Комисија за становништво, породицу и децу има председника и 10 чланова.

Комисија за становништво, породицу и децу прати остваривање, заштиту и унапређење положаја породице, предлаже мере за остваривање популационе политике и афирмације породице, родитељства и друштвених циљева везаних за репродукцију становништва и побољшање заштите права детета.

Председник и чланови:

Тихомир Перић, председник
Илија Вељковић
Милан Ранђеловић
Марко Митић
Драгослав Радојичић
Зорица Пантић
Александар Тошић
Марија Дивовић
др Сузана Радовановић
Стеван Милојев
Ивана Живадиновић

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Комисија за заштиту животне средине има председника и 10 чланова

Комисија за заштиту животне средине разматра питања везана за заштиту животне средине Града Ниша, и то: заштиту природе и природних добара, заштиту од буке, заштиту  ваздуха од загађења, разматра могућности развоја еколошке свести и подизања нивоа квалитета живота становништва, прати активности на спречавању настајања и отклањања штетних последица које угрожавају животну средину и прати реализацију средњорочних и краткорочних програма Града Ниша у области заштите животне средине.

Председник и чланови:

Миодраг Станковић, председник
Давид Јовановић
Јелена Ђорђевић
Радован Костадиновић
Ана Ћук
Милан Владимиров
Милица Селкић
Александар Перић
проф. др Видојко Ђорђевић
Драгана Недељковић
Никола Стоичков

САВЕТ ЗА ПИТАЊА СТАРЕЊА И СТАРОСТИ

Савет за питања  старости и старења има председника и 10 чланова.

Савет за питања старости и старења разматра питања старења, друштвеног и економског положаја старих лица, могућности коришћења њихових радних и стваралачких потеницијала и учешћа у развоју града, привредном и јавном животу, а све у циљу побољшања положаја старијих особа, остваривања њихових људских права, развијања међугенерацијске солидарности, сузбијања дискриминације и смањења сиромаштва старих, унапређења здравствене и социјалне заштите старих и обезбеђивања помоћи породицама које брину о својим остарелим члановимa.

Председник и чланови:

Милун Милојковић, председник
Александар Милић
Гордана Васић
Горица Станковић
Љиљана Јушковић
Данка Ранђеловић
Јелица Раденковић
Валентина Вељић
Мирољуб Бинић
Марина Величковић
Братислав Станковић

САВЕТ ЗА ВЕРСКА ПИТАЊА

Урош Радуловић, председник
Анђела Петровић,
Марко Стојановић,
Дејан Рајковић,
Јасмина Гоцић

КОМИСИЈА ЗА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ГРАДСКИХ ОПШТИНА И ОСТАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НИШ

Милош Стојиљковић, председник
Маја Стојановић
Слободан Милосављевић
Владимир Лазаревић
Пеђа Димитријевић

Skip to content