Ovlašćenja skupštine

 • donosi Statut grada i Poslovnik Skupštine grada;
 • donosi budžet i završni račun budžeta;
 • utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada i drugih lokalnih prihoda koji Gradu pripadaju po zakonu;
 • podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Grada;
 • donosi program razvoja Grada i pojedinih delatnosti;
 • donosi prostorni plan i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;
 • donosi propise i druge opšte akte;
 • raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije Grada, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
 • osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom Grada i vrši nadzor nad njihovim radom;
 • imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
 • bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
 • postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine;
 • bira i razrešava Gradonačelnika i na predlog kandidata za Gradonačelnika, bira zamenika Gradonačelnika i članove Gradskog veća;
 • utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
 • donosi akt o javnom zaduživanju Grada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
 • donosi godišnji program pribavljanja nepokretnosti za potrebe organa Grada, uz saglasnost Vlade Republike Srbije i pokreće postupak otuđenja nepokretnosti pred nadležnim organima;
 • daje mišljenje o republičkom i regionalnom prostornom planu;
 • osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti;
 • daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
 • razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
 • odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, nevladinim organizacijama;
 • informiše javnost o svom radu;
 • daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Grada;
 • razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad;
 • razmatra godišnji izveštaj zaštitnika građana o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u Gradu;
 • usvaja etički kodeks ponašanja funkcionera;
 • donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Skupština Grada osniva stalna radna tela, kao i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti koja daju obrazloženo mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština.
Sednice Skupštine Grada saziva predsednik Skupštine po potrebi, a najmanje jedanput u tri meseca.