Овлашћења скупштине

 • доноси Статут града и Пословник Скупштине града;
 • доноси буџет и завршни рачун буџета;
 • утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада и других локалних прихода који Граду припадају по закону;
 • подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града;
 • доноси програм развоја Града и појединих делатности;
 • доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 • доноси прописе и друге опште акте;
 • расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 • оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом Града и врши надзор над њиховим радом;
 • именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 • бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 • поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
 • бира и разрешава Градоначелника и на предлог кандидата за Градоначелника, бира заменика Градоначелника и чланове Градског већа;
 • утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 • доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 • доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Града, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима;
 • даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;
 • оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 • разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 • одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
 • информише јавност о свом раду;
 • даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града;
 • разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник Град;
 • разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Граду;
 • усваја етички кодекс понашања функционера;
 • доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
 • обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Скупштина Града оснива стална радна тела, као и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности која дају образложено мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина.
Седнице Скупштине Града сазива председник Скупштине по потреби, а најмање једанпут у три месеца.