Obrazovanje po meri studenata i zahteva tržišta rada

Published On: 09/11/2021

Povodom Dana Fakulteta za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“ u Nišu, Univerziteta UNION „Nikola Tesla“ Beograd i početka nove školske 2021/2022 godine, održana je prigodna svečanost u prostorijama ove privatne visoko obrazovne ustanove u Nišu.
Učesnike skupa, profesore i predstavnike studenata Fakulteta pozdravio je i predsednik Skupštine Grada Niša, dr Boban Džunić.

On je istakao značaj obrazovanja mladih i njihovo zapošljavanje, povezanost sa privredom, posebno sa malim i srednjim preduzećima. Grad Niš je otvoren za saradnju i partnerstvo u realizaciji brojnih razvojnih projekata, naglasio je predsednik Niškog parlamenta.
„U sedamnaestoj godini svog rasta, razvoja i iskustva, u godini u kojoj ćete i vi biti savremenici ove institucije u njenoj istoriji, beležimo da je ona bila transformisana u Visoku školu strukovnih studija, a zatim i u Fakultet“, istakao je predsednik Fakulteta, emeritus prof.dr Andon Kostadinivić. Snaga naše ustanove i njen kvalitet ogledaju se kroz dva aspekta: unutrašnji potencijal, (osoblje, naučnici, projekti i studenti) a drugi je onaj spoljašnji, koji se ogleda u povezanosti fakulteta sa okruženjem i globalnom akademskom zajednicom. Uspešno ostvarujemo saradnju sa Visokom školom za bezbednost i ekonomiju u Plovdivu – Republika Bugarska.
Delatnost Fakulteta je naučno-nastavni i naučno-istraživački rad.

Smatramo da je to naša komparativna prednost koju ostvarujemo kroz naše studijske programe, kaže prodekan za nastavu prof.dr Vladan Vučić. Naši studenti, na osnovnim, četvorogodišnjim studijama, obrazuju se za sticanje zvanja: diplomirani pravnik, diplomirani menadžer iz oblasti bezbednosti i diplomirani manadžer iz oblasti saobraćaja. Master studije se odvijaju na sva tri naša studijska programa i pružaju mogućnost nastavka školovanja na doktorskim studijama svuda u zemlji.
Po rečima profesora dr Tomislava Radovića, osnovna vizija Fakulteta je da bude uspešna visokoškolska ustanova koja radi upravo u interesu studenata i tržišta rada. Naš program, predstavili smo i razgovaramo o saradnji sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, ustanova i javnih preduzeća u regionu.
U periodu od 2005.godine do danas visokoškolske diplome Fakulteta za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“ u Nišu je ponelo 114 studenata – na studijskim programima Više, 1522 na osnovnim strukovnim programima, na akademskim – Fakultetu 606 studenata i 184 na master programima.
Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“ u Nišu, kao privatna visokoškolska ustanova, u sastavu je Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ Beograd, gde ima profesora emiritusa i prorektora
D.Vidojković, EKOpolis