Loading Events

Na osnovu člana 72 Poslovnika Skupštine Grada Niša (”Službeni list Grada Niša”, broj 6/2017 – prečišćen tekst),

SAZIVAM
10. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA

SEDNICA ĆE SE ODRŽATI 18.3.2021. GODINE (četvrtak)
SA POČETKOM U 09,00 SATI

Za 10. sednicu Skupštine Grada Niša predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

1. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA NIŠA

2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NIŠA

3. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA NIŠA

4. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANJU PREDUZEĆA ZA REVIZIJU RADI EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA NIŠA ZA 2020. GODINU

5. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE VIKEND ZONE OŠTRA ČUKA NA PUTU GABROVAC – VUKMANOVO, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA

6. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE KOMUNIKACIJE I PARTICIPACIJE GRADA NIŠA ZA PERIOD OD 2021-2025. GODINE

7. PREDLOG ODLUKE O RASPOREDU RADA I RADNOG VREMENA ZDRAVSTVENE USTANOVE APOTEKARSKA USTANOVA NIŠ

8. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MANIFESTACIJAMA I PROGRAMIMA U OBLASTI KULTURE OD ZNAČAJA ZA GRAD

9. PREDLOG ODLUKE O PROMENI NAZIVA ULICA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

10. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA I ZASEOKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

11. PREDLOG PROGRAMA SPROVOĐENJA DRUŠTVENE BRIGE ZA ZDRAVLJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU

12. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA NIŠKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA

13. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ

14. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA NARODNOG POZORIŠTA NIŠ

15. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA POZORIŠTA LUTAKA NIŠ

16. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA ISTORIJSKOG ARHIVA NIŠ

17. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA NARODNOG MUZEJA NIŠ

18. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA DEČIJEG KULTURNOG CENTRA NIŠ

19. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA RADA GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ ZA 2021. GODINU

20. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA „NARODNOG UNIVERZITETA“ NIŠ ZA 2021. GODINU

21. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA ZA 2021. GODINU REGIONALNOG CENTRA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU

22. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE NIŠ ZA 2021. GODINU

23. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021. GODINU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SVETI SAVA“ NIŠ

24. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN USTANOVE SIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DECU ŽRTVE PORODIČNOG NASILJA NIŠ ZA 2021. GODINU

25. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2021.GODINU I FINANSIJSKI PLAN ZA 2021.GODINU CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE „MARA“ NIŠ

26. IZVEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA PODSTICAJ RAZVOJA TALENTOVANIH UČENIKA I STUDENATA ZA 2020. GODINU

27. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PODSTICAJ RAZVOJA TALENTOVANIH UČENIKA I STUDENATA

29. PREDLOZI REŠENJA O POSTAVLJENJU:

1) Vesne Krstić za zamenika Gradskog pravobranioca

2) Radmile Milovanović za zamenika Gradskog pravobranioca

3) Ljubinke Rajković za zamenika Gradskog pravobranioca

4) Lidije Dončić za zamenika Gradskog pravobranioca

5) Tatjane Blagojević za zamenika Gradskog pravobranioca

30. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SVETI SAVA“ U NIŠU

31. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU DIREKTORA APOTEKARSKE USTANOVE NIŠ

32. PREDLOZI REŠENJA O:

RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REGIONALNOG CENTRA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU

IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REGIONALNOG CENTRA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU

IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE NIŠKI KULTURNI CENTAR

33. PREDLOZI REŠENJA O IMENOVANJU:

ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „KRALJ PETAR I“ NIŠ

ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „IVO ANDRIĆ“ NIŠ

34. ODBORNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Sednica će se održati u sali Oficirskog doma, Ulica mladih 28a.

Molim Vas da sednici OBAVEZNO prisustvujete, a u slučaju sprečenosti obavestite na telefon: 504-422 ili adresu skupstinagrada@gu.ni.rs.

Predsednik
Boban Džunić

Go to Top