Loading Events

На основу члана 68 Пословника Скупштине Града  (“Службени лист Града Ниша“, 6/2017-пречишћен текст),

С  А  З  И  В  А  М

1. СЕДНИЦУ КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Седница ће се одржати у СРЕДА 17.03.2021. године у великој сали Скупштине града Ниша, улица Николе Пашића број 24, са почетком у 09,00 сати.

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1.    ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМ

РАДА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ ЗА 2021.

ГОДИНУ

2.    ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

У ОБРАЗОВАЊУ

3.    ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА

„НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“  НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ

4.    ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ

ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2021.ГОДИНУ

5.    ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ

РАД „СВЕТИ САВА“ НИШ

6.    ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ

ПРОГРАM РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.

ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „МАРА“

НИШ.

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА,

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ „СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ

ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА“ НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ

8.ТЕКУЋА ПИТАЊА

Молим Вас да седници Комисије ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености, обавестите на телефон 504-774.

П Р Е Д С Е Д Н И К

Драган Ђорђевић, ср

Go to Top